अतिक्रमणमा समाधिस्थल

काठमाण्डु टुडे २०७० फागुन ९ गते ११:४८ मा प्रकाशित

eQmk'/ gu/kflnsfn] bzgfdL ;dfhn] jiff}{b]lv k|of]u ub}{ cfPsf] ;dflw:yndf x:tIf]k u/]/ df6f] y'kfg]{, Ans agfpg] / /fFuf] /fVb} . oxfF df6f] y'kf/] kl5 lu/L, k'/L, ef/tL nufot bzgfdL ;d'bfosf d[To' ePsfsf] cGTo]7Ldf hl6n ;d:of cfPsf] 5 . tl:j/ M /d]z lu/L
भक्तपुर नगरपालिकाले दशनामी समाजले वर्षौदेखि प्रयोग गर्दै आएको समाधिस्थलमा हस्तक्षेप गरेर माटो थुपार्ने, ब्लक बनाउने गरिएको छ ।

तस्विर : रमेश गिरी

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us